Archive for the ‘Retrat – Portrait’ Category

La dignitat davant la pobresa.

Tuesday, February 24th, 2009

Migrant Mother - Dorothea Lange

Migrant Mother - Dorothea Lange

Es diu Florence Thompson, de 32 anys, casada, i té set fills per alimentar. Una càrrega molt feixuga en el moment en què està presa aquesta imatge, la Gran Depressió americana, que va seguir al famós crack del 29. Un lloc de treball era un bé preuat en aquell temps, i Florence va viatjar amb la seva família a Nipomo, Califòrnia, per a participar com a jornalers a la collita del pèsol. Tantmateix, aquell març de 1936 la collita va ser escassa, i la feina inexistent. Una fotògrafa empleada per la Farm Security Administration per a documentar l’estat de l’Amèrica més rural per a establir el New Deal econòmic de Franklin D. Roosevelt passejava pels camps improvitzats muntats per acollir la gran quantitat de gent que acudia a aquelles terres i no trobava feina, quan es es va acostar a Florence, amb els seus fills sota una lona com a refugi.

Se llama Florence Thompson, de 32 años, casada, y tiene siete hijos para alimentar. Una carga muy pesada en el momento en que está tomada esta imagen, la Gran Depresión americana, que siguió al famoso crack del 29. Un lugar de trabajo era un bien preciado en aquel tiempo, y Florence viajó con su família a Nipomo, California, para participar como jornaleros en la cosecha del guisante. Sin embargo, aquel marzo de 1936 la cosecha fue escasa, y el trabajo inexistente. Una fotógrafa empleada por la Farm Security Administration para documentar el estado de la América más rural para establecer el New Deal económico de Franklin D. Roosevelt paseaba por los campos improvisados montados para acojer la gran cantidad de gente que acudía a aquellas tierras y no encontraba trabajo, cuando se acercó a Florence, con sus dos hijos bajo una lona como refugio.

Des de que es va publicar, aquesta imatge va generar una gran quantitat de reaccions. Multitud de frases han intentat resumir el que hom pot veure en aquesta colpidora fotografia: “Una madonna renaixentista, la mare de Déu amb el nen Jesús”, “la dignitat i decència amb què una dona fa front a la pobresa”, “la simplicitat, el mutisme del llenguatge”. Certament és un dels retrats que personalment m’ha deixat més parat, quedant atrapat en l’expressió d’aquesta dona, del sofriment per no trobar un futur. La situació econòmica actual fa que una imatge presa fa més de setanta anys agafi una conmovedora actualitat.

Desde que se publicó, esta imagen generó una gran cantidad de reacciones. Multitud de frases han intentado resumir lo que se puede ver en esta fotografía: “Una madonna renacentista, la madre de Dios con el niño Jesús”, “la dignidad y decencia con la que una mujer hace frente a la pobreza”, “la simplicidad, el mutismo del lenguaje”. Ciertamente es uno de los retratos que personalmente me han dejado más parado, quedando atrapado en la expresión de esta mujer, del sufrimiento por no encontrar un futuro. La situación económica actual hace que una imagen tomada hace más de setenta años sea de conmovedora actualidad.

Font/Fuente: Photographic Icons Vol 2, Ed. Taschen.

Abbey Road

Tuesday, February 10th, 2009


abbeyroad

La fotografia que il·lustra aquest post és la portada del disc dels Beatles “Abbey Road”, i una de les més conegudes del grup de Liverpool. El disc en un principi s’anava a dir “Everest”, però finalment el grup va canviar d’opinió i va decidir posar-li el nom del carrer on estava l’estudi on grabaven les seves composicions.
La imatge va ser presa pel fotògraf Iain Macmillan, que va ser presentat a John Lennon per la seva companya Yoko Ono. Dos dies abans de la sessió, Paul McCartney va proporcionar a Macmillan un esquema amb la idea que el grup havia pensat. Finalment, el 8 d’agost de 1969, el fotògraf es va enfilar a una escala enmig d’Abbey Road i va disparar 6 fotografies a les 11:30 del matí. Un policia regulava el trànsit per a poder disparar la portada. La fotografia escollida va ser la número 5, la resta es van descartar per diversos motius, per exemple, en la primera fotografia un cotxe fa marxa enrera de la porta dels estudis (davant del VW beetle blanc), McCartney i Harrisson estaven a mig pas, i el mateix Paul McCartney anava amb xancletes!. Les altres es van descartar o bé perquè els components no estaven centrats, o bé perquè hi havia massa trànsit, o perquè els membres no estaven realitzant el pas.

La fotografía que ilustra éste post es la portada del disco de los Beatles “Abbey Road”, y una de las más conocidas del grupo de Liverpool. El disco se iba a llamar “Everest” en un principio, pero finalmente el grupo cambió de opinión y decidió ponerle el nombre de la calle donde estaba el estudio donde grababan sus composiciones.
La imagen fue tomada por el fotógrafo Iain Macmillan, que fue presentado a John Lennon por su compañera Yoko Ono. Dos días antes de la sesión, Paul McCartney proporcionó a Macmillan un esquema con la idea que el grupo había pensado. Finalmente, el 8 de agosto de 1969, el fotógrafo se encaramó a una escalera en medio de Abbey Road, y disparó 6 fotografías a las 11:30 de la mañana. Un policía regulaba el tráfico para poder disparar la portada. La fotografía elegida fue la número 5, el resto se descartaron por diversos motivos, por ejemplo, en la primera un coche hace marcha atrás en la puerta de los estudios (delante el VW beetle blanco), McCartney y Harrison estaban a medio paso, y el mismo Paul McCartney iba en chanclas!. Las otras se descartaron o bien porque los componentes no estaban centrados, o bien porque había demasiado tráfico, o porque los miembros no estaban realizando el paso.

Curiositats:
El Volkswagen Beetle blanc que hi ha aparcat a la vorera esquerra està davant dels estudis de gravació. No pertany a ningú del grup ni de l’entorn dels Beatles, i de fet, el policia el va intentar treure d’allà sense èxit. Tantmateix, es va convertir en una icona, i durant els anys següents li van robar la matrícula vàries vegades. Finalment, l’any 1986 va ser subhastat per 23000$ i actualment forma part de l’exhibició del museu Volkswagen a Wolfsburg, Alemanya.
L’home que apareix a la vorera dreta, darrera el cap de John Lennon (de blanc) és Paul Cole, un turista americà mort ara fa just un any, que no se’n va adonar que havia aparegut a la foto fins que es va publicar l’àlbum.
El pas de zebra s’ha mantingut com un lloc de culte per a tots els Beatlemaníacs del món, i fins i tot els estudis Abbey Road, que encara existeixen, tenen una webcam en viu d’aquesta cantonada.

Curiosidades:
El Volkswagen Beetle blanco que está aparcado en la acera izquierda está delante de los estudios de grabación. No pertenece a nadie del grupo ni del entorno de los Beatles, y de hecho, el policía lo intentó sacar de allí sin éxito. Sin embargo, se convirtió en un icono, y durante los años siguientes le robaron la matrícula varias veces. Finalmente, en 1986 se subhastó por 23000$ y actualmente forma parte de la exhibición del museo Volkswagen en Wolfsburg, Alemania.
El hombre que aparece en la acera derecha, detrás de la cabeza de John Lennon (de blanco) es Paul Cole, un turista americano muerto ahora hace justo un año, que no se enteró que había aparecido en la foto hasta que se publicó el álbum.
El paso de cebra se ha mantenido como un lugar de culto para todos los
Beatlemaníacos del mundo, y hasta los estudios Abbey Road, que aún existen, tienen una webcam en vivo de ésta esquina.

Le Basier de l’Hotel de Ville

Tuesday, February 3rd, 2009

Posarem una nova banda sonora a aquest article / Pondremos una nueva banda sonora a éste artículo.


Le Basier de l'Hôtel de Ville, Paris

Le Basier de l'Hôtel de Ville, Paris

“París és un teatre en el qual es paga el seient amb el temps perdut. Jo em planto allà amb la meva càmera i espero”.

Són paraules de Robert Doisneau, un dels fotògrafs francesos més coneguts. L’any 1950, la revista Life va encarregar a l’agència Rapho, a la qual pertanyia Doisneau, una sèrie de reportatges sobre la vida quotidiana del París de postguerra. Dins d’aquella sèrie, s’incloia el reportatge Basiers, on Doisneau retratava moments íntims “pescats” pels carrers de París. Algunes fotografies de la sèrie eren posades en escena, tantmateix la més coneguda, que il·lustra aquest post, va ser presa des de la terrassa del cafè Rivoli, amb l’Ajuntament de París (Hôtel de Ville), de fons. Aquesta fotografia es va convertir en una icona de París, juntament amb d’altres imatges de grans artistes de la fotografia com Willy Ronis, Brassaï i Cartier-Bresson. Una de les definicions més conegudes de l’estil de Doisneau és la que va crear ell mateix: “jo sóc un pescador d’imatges”, a diferència dels “caçadors d’imatges”. Trobava les escenes en la quotidianitat, en les anècdotes del dia a dia. Les seves imatges sovint tenen tocs d’humor, però també de tendresa, d’espontaneïtat.

“París es un teatro donde se paga el asiento con el tiempo perdido. Yo me planto con mi cámara y espero”.

Son palabras de Robert Doisneau, uno de los fotógrafos franceses más conocidos. En el año 1950, la revista Life encargó a la agencia Rapho, donde pertenecía Doisneau, una serie de reportages sobre la vida cotidiana del París de posguerra. Dentro de aquella serie, se incluyó el reportaje Basiers, donde Doisneau retrataba momentos íntimos “pescados” por las calles de París. Algunas fotografías de la serie eran puestas en escena, sin embargo la más conocida, que ilustra éste post, fue tomada desde la terraza del café Rivoli, con el Ayuntamiento de París (Hôtel de Ville), de fondo. Ésta fotografía se convirtió en un icono de París, junto con otras imágenes de grandes artistas de la fotografía como Willy Ronis, Brassaï y Cartier-Bresson. Una de las definiciones más conocidas del estilo de Doisneau es la que creó él mismo: “yo soy un pescador de imágenes”, a diferencia de los “cazadores de imágenes”. Encontraba las escenas en la cotidianidad, en las anécdotas del día a día. Sus imágenes muchas veces tienen toques de humor, pero también de ternura, de espontaneïdad.

Com moltes grans fotografies, la polèmica també ha envoltat aquesta obra. Emparant-se en una llei francesa molt restrictiva sobre la protecció de la pròpia imatge, una parella francesa va denunciar el 1992 a Doisneau, reclamant-li una suma milionària pels beneficis obtinguts per la reproducció d’aquesta fotografia, de la que ells deien ser-ne els protagonistes. La llei no donava gaires oportunitats a Doisneau de defensar-se, i ell va recórrer a una opció difícil: va anunciar que es tractava d’una escena preparada per dos actors. El jutge va donar la raó al fotògraf, ja que no es podia demostrar la identitat de unes persones que apareixien en una foto presa 42 anys enrera. Tantmateix, es va desfermar la polèmica. És un posat? És una fotografia espontània però Doisneau va haver de dir el contrari per evitar una llei molt estricte i la cobdícia d’una parella? La mort del fotògraf l’any 1994 va abocar un teló de misteri sobre “Le Basier”, que encara no s’ha resolt.

Como muchas grandes fotografías, la polémica también ha rodeado ésta obra. Amparándose en una ley francesa muy restrictiva sobre la protección de la propia imagen, una pareja francesa denunció en 1992 a Doisneau, reclamándole una suma millonaria por los beneficios obtenidos por la reproducción de ésta fotografía, de la que ellos decían ser los protagonistas. La ley no daba muchas oportunidades a Doisneau de defenderse, y él recurrió a una opción difícil: anunció que se trataba de una escena preparada por dos actores. El juez dió la razón al fotógrafo, ya que no se podía demostrar la identidad de unas personas que aparecían en una foto tomada 42 años atrás. Sin embargo, se desató la polémica. Es un posado? Es una fotografía espontánea pero Doisneau tuvo que decir lo contrario para evitar una ley muy estricta y la codicia de una pareja? La muerte del fotógrafo el año 1994 derramó un telón de misterio sobre “Le Basier”, que aún no se ha resuelto.

Fonts / Fuentes:

Revista Eureka
Blog Fotomaf
Wikipedia

Les edats de… Eniko

Saturday, December 20th, 2008

Les edats de Eniko

Interessantíssim exercici de la revista Vogue, realitzat només a base de maquillatge i efectes de llum en un estudi, sense cap retoc digital. Eniko, una model d’edat semblant a la de la segona fotografia, ens apareix des dels 10 anys fins als 60!.

Interesantísimo ejercicio de la revista Vogue, realizado a base de maquillaje y efectos de luz en un estudio, sin ningún retoque digital. Eniko, una model de edad parecida a la de la segona fotografía, nos aparece desde los 10 años hasta los 60!.

Jo mateix a la platja…

Friday, December 12th, 2008

Jo mateix a la platja / Yo mismo en la playa - Anna Server

Una imatge espontània de mi mateix que va prendre l’Anna, que m’ha fet molta gràcia!

Una imagen espontánea de mi mismo que tomó Anna, que me ha hecho mucha gracia!

Artista invitada: Anna Gracia

Sunday, November 16th, 2008
Cuzco - Anna Gracia

Cuzco - Anna Gracia

Sovint amb dos tocs de màgia s’obtenen imatges que conmouen… avui tenim artista convidada! Un plaer per la vista.
Muchas veces con dos toques de magia se obtienen imágenes que conmueven… hoy tenemos artista invitada! Un pacer para la vista.

Cuzco - Anna Gracia

Cuzco - Anna Gracia

16 tècniques per a retrats.

Sunday, October 26th, 2008

16 Inspirational Portrait Photography Techniques és un recull molt ràpid i concís de 16 tècniques que pots tenir en compte a l’hora de fer un retrat, com per exemple sobreexposar, contrallum, ombres, reflexos, etc. Amb exemples. Una manera ràpida de repassar i descobrir tècniques.

16 Inspirational Portrait Photography Techniques es una recopilación muy rápida y concisa de 16 técnicas que puedes tener en cuenta a la hora de hacer un retrato, como por ejemplo sobreexponer, contraluz, sombras, reflejos, etc.  Con ejemplos. Una manera rápida de repasar y descubrir técnicas.

Stonenudes

Saturday, October 25th, 2008

(c) Dean Fidelman

Si unim un esport tant estètic com l’escalada i la fotografia de nu, obtenim www.stonenudes.com , un treball de Dean Fidelman.

Si unimos un deporte tan estético como la escalada y la fotografía de desnudo, obtenemos www.stonenudes.com, un trabajo de Dean Fidelman.

Autorretrat al Montgrí

Tuesday, August 26th, 2008

 

autorret.jpg

Doncs això, que avui em sento una mica egocèntric enyorat de casa i penjo una foto de jo mateix davant del Montgrí, fotografiant postes de Sol.

Pues eso, que hoy me siento un poco egocéntrico añorado de casa, y cuelgo una foto de yo mismo ante el Montgrí, fotografiando puestas de Sol.

Un àngel a Egipte

Friday, July 11th, 2008

angelegipte.jpg


Aquí el primer post fotogràfic del Blog! Per estrenar-lo, us presento una de les meves fotografies preferides. Va ser presa prop de les piràmides de Gizeh, on una nena venia postals als turistes. Només de veure-la de lluny, em van captivar aquests ulls, amb la qual cosa la vaig convèncer per a que em deixés fer-li una foto. Afortunadament tenia bastants caramels a la butxaca que li vaig donar, i vam marxar els dos ben contents, ella amb un munt de caramels, i jo amb un record molt especial. Va ser un moment màgic!

Aquí el primer post fotográfico del Blog!. Para estrenarlo, os presento una de mis fotografías preferidas. Fue tomada cerca de las pirámides de Gizeh, donde una niña vendía postales a los turistas. Sólo verla de lejos, me captivaron sus ojos, la convencí para que me dejara tomarle una foto. Afortunadamente, tenía muchos caramelos en el bolsillo, y nos fuimos los dos la mar de contentos, ella con un montón de caramelos y yo con un recuerdo muy especial. Fue un momento mágico!