Einstein, el geni

 

Arthur Sasse/AFP-Getty Images

Arthur Sasse/AFP-Getty Images

Albert Einstein ha sigut una de les ments més privilegiades de la història. Va ser capaç de revolucionar la física capgirant les teories que regien l’Univers amb la seva Teoria de la Relativitat General. A més, va descobrir altres fenòmens que ens han canviat la vida quotidiana, com l’efecte fotoelèctric, pel qual funcionen les cèl·lules fotovoltaiques, i pel qual va rebre el premi Nobel de física.

Albert Einstein ha sido una de las mentes más privilegiadas de la historia. Fue capaz de revolucionar la física moviendo de raíz las teorías que regían el Universo con su Teoría de la Relatividad General. Además, descubrió otros fenómenos que nos han cambiado la vida cotidiana, como el efecto fotoeléctrico, por el que funcionan las células fotovoltaicas, y por el cual recibió el premio Nobel de física.

Tantmateix, Einstein ha passat a la història també com el prototipus de geni peculiar, per no dir boig. La fotografia que més va contribuïr a aquesta imatge va ser presa per Arthur Sasse, el dia del 72è aniversari d’Einstein. Aquest desitjava tenir una festa en pau, però la premsa l’assetjava al campus de la universitat de Princeton. Sasse demanà al geni un somriure, i aquest, exasperat, el va obsequiar amb un llangot. El fotògraf no va perdre l’oportunitat de disparar, i així es creava un dels retrats més famosos de tots els temps i, a més, es canviava la forma amb que el món veia a Einstein.

Sin embargo, Einstein ha pasado a la historia también como el prototipo de genio peculiar, por no decir loco. La fotografía que más contribuyó a ésta imagen fue tomada por Arthur Sasse, el dia del 72º cumpleaños de Einstein. Éste deseaba tener una fiesta en paz, pero la prensa lo asediaba en el campus de la universidad de Princeton. Sasse pidió al genio una sonrisa, y éste, exasperado, lo obsequió sacándole la lengua. El fotógrafo no perdió la oportunidad de disparar, y así se creaba uno de los retratos más famosos de todos los tiempos, y además, se cambiaba la forma con la que el mundo veía a Einstein.

Leave a Reply